Bảo vệ Bệnh viện

Giới Thiệu

* Chức năng của Tổ bảo vệ:

+ Tham mưu giúp cấp ủy, Ban giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn bệnh viện, triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

+ Tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn bệnh viện.

* Nhiệm v của Bảo vệ:

+ Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, phòng  ngừa, phát  hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật như: trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cướp giật tài sản và những hành vi vi phạm nội quy Bệnh viện. Kịp thời đề xuất với Giám đốc bệnh viện về biện pháp xử lý.

+ Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.+ Tuần tra canh gác, chốt những vị trí trọng điểm – Kiểm soát người và phương tiện ra vào cơ quan. Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến ANTT và an toàn bệnh viện – Tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản Bệnh viện, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tàng và báo cho cơ quan Công an.

+ Làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Bệnh viện an toàn.

+ Triển khai quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố, Công an phường, các tổ chức quần chúng, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người cùng tham gia và giữ gìn ANTT Bệnh viện.